Vedtægter for Nørre Alslev Gymnastikforening

 

§ 1

Foreningens navn er Nørre Alslev Gymnastikforening, og er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune.

 

§ 2

Foreningens formål:

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for idrætslige aktiviteter med hovedvægten lagt på gymnastik. Aktiviteterne skal styrke det forpligtende fællesskab, give medlemmerne evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i det omgivende samfund.

 

§ 3

Medlemskab:

Foreningen er medlem af DGI Storstrømmen og Guldborgsund Sports- og Idrætsråd.

 

§ 4

Medlemmer:

Som aktive medlemmer kan optages børn, unge og voksne, når disse vedkender sig foreningens formål.

Passive medlemmer kan optages.

 

§ 5

Udelukkelse:

Medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse ved deres optræden og færd, direkte eller indirekte modarbejder foreningens formål, skal for et fastsat tidsrum eller for bestandigt udelukkes af foreningen.

Bestemmelserne herom træffes af bestyrelsen, men kan indankes for NAG’S Generalforsamling.

Udelukkelse skal straks meddeles Landsdelsforeningen.

 

§ 6

Regnskab:

Foreningens regnskab går fra den 01.01-31.12. Foreningens regnskab skal i revideret stand fremlægges på den ordinære generalforsamling.

 

§ 7

Bestyrelsen:

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og sekretær. 

Foreningens kasserer vælges af bestyrelsen og behøver ikke være medlem af bestyrelsen. Kasserer deltager i bestyrelsens møder efter behov. 

 

§ 8

Tegningsret:

Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening.

 

§ 9

Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden 01.04. Den bekendtgøres mindst 1 uge før dens afholdelse. Forslag der ønskes behandlet, skal være indgivet skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen. Stemmeret til generalforsamlingen har alle aktive der er fyldt 16 år. Et medlem under 16 år har stemmeret gennem en forældrerepræsentant. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Følgende punkter skal altid være på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab, fremlægges af kasserer
  4. Valg af 2 medlemmer i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal til bestyrelsen for en 2-årig periode
  5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode
  6. Valg af 2 revisorer for en 1-årig periode
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

 

Valg til bestyrelsen:

Valget foregår ved at alle, såvel afgående som nyopstillede medlemmer, der ønsker at opstille, skrives på en liste. Hvert medlem kan på sin stemmeseddel skrive det antal navne der skal indvælges til bestyrelsen. De 3/2, der har fået flest stemmer, er valgt.

 

Ekstraordinær generalforsamling:

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis der er flertal i bestyrelsen, eller der skriftligt er anmodet herom af mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer i foreningen.

 

§ 10

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.

 

§ 11

Beslutningsdygtig:

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 3/5 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmerflertal. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.  

 

§ 12

Vedtægtsændringer:

Ændringer i vedtægterne kan kun foregå på generalforsamlingerne.

 

§ 13

Foreningens ophør:

Foreningen kan nedlægges hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.

Foreningens midler overgives herefter til Guldborgsund Sports- og Idrætsråd.

 

 

Vedtaget på Generalforsamlingen den 13. marts 2019.